An den kleinen Radioapparat - B.Brecht

€ 10,00

Genre: classical/pop

Composition: AATB

A classical number from Bertold Brecht but also well known as 'The Secret Marriage' by Sting.

Een klassiek nummer van Bertold Brecht maar ook bekend als 'The Secret Marriage' van Sting.